Projektid

Arendusprojektid

SOTSIAALKINDLUSTUSAMETI INFOSÜSTEEM

Sotsiaalkindlustusameti infosüsteemi SKAIS kasutajad on kõik vabariigi pensioniametid, Riiklik pensionkindlustuse register ja Sotsiaalkindlustusamet. SKAISis on 24 allsüsteemi, neist suurimad on:

RIIKLIK PENSIONIKINDLUSTUSE REGISTER

Pensionikindlustuse register kogub, hoiab ja töötleb andmeid Sotsiaalkindlustusameti kaudu määratavate ja makstavate riiklike pensionide, toetuste ja hüvitiste kohta.

Pensionikindlustuse register kogub, hoiab ja töötleb isikustatud sotsiaalmaksuandmeid ning muud infot, mis on aluseks nimetatud pensionide, toetuste ja hüvitiste määramisel ja maksmisel.

Pensionikindlustuse register teostab pensionikindlustatute teavitamist Kodanikuportaali kaudu X-tee teenusena ja isiku soovil paberkandjal.

Alates 1999. aastast saab pensionikindlustuse register andmeid Maksu- ja Tolliametist ja Rahvastikuregistrist. Riiklik Pensionikindlustuse register sisaldab andmeid ca 1,7 milj isiku kohta.

PENSIONIDE MÄÄRAMINE JA MAKSMINE

 • Infosüsteem võimaldab pensionide igakuist väljamaksmist ca 400 000 pensionärile ning ühekordsete väljamaksete tegemist. Pensioni maksmise aluseks on määramise otsus, väljamaksupiirangud ja pensionist kinnipidamise otsused, samuti pensioni maksmise peatamise otsused
 • Süsteem võimaldab pensionide maksmisel kasutada kõiki seaduses ettenähtud väljamaksuviise: maksmine postiasutuse kaudu, kandmine pangaarvele ja tasumine sularahas või rahakaardiga.

RIIKIDEVAHELISTE LEPINGUTE ALUSEL MAKSTAVAD PENSIONID

 • Infosüsteem määrab pensione vastavalt riikidevahelistele sotsiaalkindlustus-lepingutele. Seni on Eestil sõlmitud riikidevahelised lepingud pensioni maksmiseks Leedu, Läti, Soome ja Ukrainaga. Allsüsteem võimaldab sisestada ja hoida andmebaasis informatsiooni pensioni määramiseks. Riikidevaheliste lepingute alusel pensionide maksmine toob edaspidi kaasa arveldamise välisriikide pankadega ja maksmise välisvaluutas.

PERETOETUSTE MÄÄRAMINE JA MAKSMINE

 • Infosüsteem võimaldab peretoetuste määramist ning igakuist või ühekordset väljamaksmist.  EL nõuetega kohandamisel on peretoetuste allsüsteem.

VANEMAHÜVITISE ALLSÜSTEEM

Vanemahüvitise allsüsteem määrab ja maksab vanemahüvitisi last kasvatavale vanemale. Vanemahüvitist on võimalik taotleda Kodanikuportaali kaudu kodust väljumata (nn e-taotlus). Vanamahüvitise suurus sõltub vanema töötasust.  Riik maksab vanemahüvitise saajale ka täiendava kogumispensioni makse, mida allsüsteem arvutab. Vanemahüvitise igakuine väljamaks toimub koos peretoetuste väljamaksuga.

SOTSIAALTOETUSTE INFOSÜSTEEM

See infosüsteem võimaldab järgmiste sotsiaaltoetuste määramist ja väljamaksete tegemist:

 • Puuetega inimeste sotsiaaltoetused
 • Eestisse tagasipöördunud isikute sotsiaaltoetused
 • Töövõimekaotusega töötaja sotsiaalmaks

MUUDE RIIKLIKE TOETUSTE MÄÄRAMINE JA MAKSMINE

See infosüsteem võimaldab määrata ja maksta järgmisi riiklike toetusi:

 • täiendav puhkusetasu;
 • kahjuhüvitised;
 • represseeritute hüvitised;
 • matusetoetus;
 • kuriteoohvrite hüvitised;
 • olümpiavõitja toetus.

ÕPPELAENUDE OSALISE KUSTUTAMISE INFOSÜSTEEM

Allsüsteemiga saab teostada õppelaenu osalise kustutamise otsustamiseks vajalike andmete sisestamise ja korrigeerimise, kustutatava õppelaenu osa arvutamises, kustutamise määramise otsuse tegemise, kustutamisele kuuluva summa kandmise krediidiasutusele, üle– ja alamaksete arvestamise, õppelaenu osalise kustutamise lõpetamise ning mitmesuguste aruannete ja väljundvormide koostamise.

OHVRIABI ALLSÜSTEEM

Ohvriabi infosüsteemi koosseisu kuulub Ohvriabi andmebaas. Ohvriabi infosüsteemi eesmärk on andmete tagamine Sotsiaalkindlustusametile Ohvriabi seaduse ja teiste seadustega pandud ülesannete täitmiseks. Infosüsteem kogub, hoiab ja töötleb andmeid SKA ohvriabi osakonna poolt osutatud ohvriabi teenuste kohta, selle tarbeks hallates ohvriabi juhtumikaarte.

REPRESSEERITUTE HÜVITISTE INFOSÜSTEEM

Allsüsteem võimaldab otsustada represseeritu tunnistuse väljastamise üle ja teha otsus tunnistuse väljastamise kohta. Allsüsteem võimaldab hüvitada represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isiku poolt tervishoiuteenuste, ravimite ja sõidukulude  eest tasutud summasid.

ARSTLIK EKSPERTIIS

Süsteem võimaldab arstliku ekspertiisi komisjoni töövõimetuse või puudetaotluste läbivaatusaktide andmete (esmase ja korduva invaliidistumise, vanuselise, soolise ja haiguste struktuuri) töötlust.

REHABILITATSIOONITEENUSE INFOSÜSTEEM

Allsüsteem  toetab rehabilitatsiooniteenuse taotluste, suunamiskirjade, rehabilitatsiooniplaanide  ja isikutele osutatud teenuste haldamist ning rehabilitatsiooniteenuse osutajatele teenuse osutamisega seotud kulude ja isiku sõidukulude hüvitamiseks. Allsüsteem võimaldab ka rehabilitatsiooniteenuse osutajate haldamist.

2015. aasta märtsikuus valmisid järgmised Sotsiaalkindlustusameti infosüsteemi SKAIS e-teenused:
I KODANIKULE SUUNATUD TEENUSED
1. Pensioni teenused
2. Peretoetuse ja vanemahüvitise teenused
3. Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste teenused
4. Kuriteoohvri hüvitise teenus
5. Tulumaksuvabastuse taotlus
6. Avaldus hüvitiste kandmiseks pangakontole
7. Arstliku ekspertiisi teenus
8. Rehabilitatsiooni teenus
9. Erihoolekande teenus
10. Elatisabi

II ETTEVÕTJALE SUUNATUD TEENUSED
11. Riigi poolt sotsiaalmaksu tasumine
12. Puhkuse hüvitamine

III PÄRINGUTEENUSED
13. Jooksva kuu maksete teenus
14. Kohtutäiturite teenused
15. Liikluskindlustusfondi päring

IV X-TEE ANDMEVAHETUSELE ÜLEMINEK
Töötukassa
Rahvastikuregister sh RPKR ja AE andmevahetus
Maksu- ja Tolliameti register
KIR (Justiitsministeerium)
Tänava ja indeksi klassifikaator

KONTAKTISIK:
Thea Tramberg
+372 659 5764
thea@medisoft.ee